Hari-hari yg dilarang puasa meliputi sebagai
berikut
.

 1. Dua Hari Raya Para ulama telah sepakat atas
  haramnya berpuasa pada kedua hari raya baik puasa fardu maupun
  puasa sunnah berdasakan hadis Umar ra
  “Sesungguhnya Rasulullah saw melarang puasa pada
  kedua hari ini. Adapun hari raya Idul fitri ia merupakan hari
  berbuka dari puasamu sedang hari raya Idul adha maka makanlah hasil
  kurbanmu.â€
 2. Hari-Hari Tasyriq Haram berpuasa pada hari-hari
  tasyriq
  yaitu tiga hari berturut-turut setelah hari raya
  Idul adha berdasakan riwayat Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah
  mengutus Abdullah bin Hudzaifah berkeliling kota Mina utk
  menyampaikan Janganlah kamu berpuasa pada hari ini krn ia merupakan
  hari makan minum dan berzikir kepada Allah.†.
 3. Berpuasa pada Hari Jumat secara Khusus Hari
  Jumat merupakan hari raya mingguan bagi umat Islam. Oleh sebab itu
  agama melarang berpuasa pada hari itu. Akan tetapi jumhur
  berpendapat bahwa larangan itu berarti makruhbukan menunjukkan
  haram kecuali jika seseorang berpuasa sehari sebelum atau
  sesudahnya atau sesuai dgn kebiasaannya atau secara kebetulan
  bertepatan pada hari Arafah atau hari Asyura maka tidaklah makruh
  berpuasa pada hari Jumat itu. Dari Abdullah bin Amr bahwa
  Rasulullah saw masuk ke rumah Juwairiyah binti Harits pada hari
  Jumat sedang ia sedang berpuasa. Lalu Nabi bertanya kepadanya
  “Apakah engkau berpuasa kemarin?â€
  Dia menjawab “Tidak†dan besok
  apakah engkau bermaksud ingin berpuasa?
  “Tidak†jawabnya. Kemudian Nabi
  bertanya lagi dia menjawab tidak pula. “Kalau
  begitu berbukalah sekarang!†. Diriwayatkan pula dai
  Amir al-Asy’ari dia berkata Aku mendengar
  Rasulullah saw bersabda “Sesungguhnya hari Jumat
  itu merupakan hari rayamu krn itu janganlah kamu berpuasa pada hari
  itu kecuali jika kamu berpuasa sebelum atau
  sesudahnya!†. Ali ra berpesan
  “Siapa yg hendak melakukan perbuatan sunnah di
  antaramu hendaklah ia berpuasa pada hari Kamis dan jangan berpuasa
  pada hari Jumat krn ia merupakan hari makan dan minum serta
  zikir.†HR Ibnu Abi Syaibah dgn sanad yg hasan.
  Menurut riwayat Bukhari dan Muslim yg diterima dari Jabir ra bahwa
  Nabi saw bersabda “Janganlah kamu berpuasa
  pada hari Jumat kecuali jika disertai oleh satu hari sebelumnya
  atau satu hari sesudahnya.â€
  Dan menurut lafal
  Muslim “Janganlah kamu mengkhususkan malam
  Jumat di antara malam-malam itu buat bangun beribadah dan jangan
  kamu khususkan hari Jumat itu di antara hari-hari lain utk berpuasa
  kecuali bila bertepatan dgn puasa yg dilakukan oleh salah seorang
  di antaramu!â€
 4. Berpuasa pada Hari Sabtu secara Khusus
  Larangan berpuasa pada hari ini didasarkan pada dalil yg telah
  dipadukan dari dalil-dalil yg membolehkan puasa pada hari Sabtu dan
  dalil-dalil yg melarang puasa pada hari itu. Di antara dalil itu
  adl hadis Busr seperti di bawah ini Dari Busr as-Sulami dari
  saudara perempuannya ash-Shamma’ bahwa
  Rasulullah saw bersabda “Janganlah kamu
  berpuasa pada hari Sabtu kecuali krn diwajibkan kepada kamu. Dan
  seandainya seseorang di antaramu tidak menemukan kecuali kulit
  anggur atau bungkal kayu hendaklah dimamahnya makanan
  itu!â€
  . Turmudzi mengatakan hadis tersebut Hasan
  seraya berkata “Dimakruhkan di sini maksudnya
  ialah jika seseorang mengkhususkan hari Sabtu utk berpuasa krn
  orang-orang Yahudi membesarkan hari Sabtu.†Dari Ummu
  Salamah dia berkata “Nabi saw lbh banyak
  melakukan puasa pada hari-hari Sabtu dan Minggu daripada hari-hari
  yg lainnya dan beliau bersabda ‘Kedua hari
  itu merupakan hari besar orang-orang musyrik maka saya ingin
  berbeda dgn mereka
  ‘.†{HR
  Ahmad Baihaqi Hakim dan Ibnu Khuzaimah seraya keduanya yg terakhir
  ini menyatakan sah. Berdasarkan bermacam-macam hadis ini Syekh
  Albani berpendapat “Dari sini maka tampaklah dgn
  jelas bahwa kedua macam ini membolehkan . Maka jika dilakukan
  kompromi antara hadis-hadis yg membolehkan dgn hadis ini bisa
  ditarik kesimpulan bahwa hadis ini lbh didahulukan daripada
  hadis-hadis yg membolehkan. Demikian juga sabda Nabi saw kepada
  Juwairiyah “Apakah kamu akan berpuasa
  besok?†dan yg semakna dgn sabda ini adl dalil yg
  membolehkan juga maka tetap lbh mendahulukan hadis yg melarang
  daripada Sabda Nabi saw kepada Juwairiyah ini.â€
 5. Berpuasa pada Hari yg Diragukan Dari Ammar bin
  Yasir ra berkata “Barangsiapa yg berpuasa pada
  hari yg diragukannya berarti ia telah durhaka kepada Abul Qasim
  .†. Menurut Turmudzi hadis ini hasan lagi shahih dan
  menjadi amalan bagi kebanyakan ulama. Hadis itu juga merupakan
  pendapat Sufyan Tsauri Malik bin Anas Abdullah ibnu Mubarok
  Syafi’i Ahmad serta Ishak. Kebanyakan mereka
  berpendapat jika hari yg dipuasakannya itu termasuk bulan Ramadhan
  hendaklah ia mengqadha satu hari sebagai gantinya. Dan jika ia
  berpuasa pada hari itu krn kebetulan bertepatan dgn kebiasaannya
  maka hukumnya boleh tanpa dimakruhkan. Dari Abu Hurairah ra Nabi
  saw bersabda “Janganlah kamu mendahului
  puasa Ramadhan itu dgn sehari dua hari kecuali jika bertepatan dgn
  hari yg biasa dipuasakan maka bolehlah kamu berpuasa pada hari
  itu.â€
  .
 6. Berpuasa Sepanjang Masa Hal ini berdasarkan
  hadis “Tidaklah berpuasa orang yg berpuasa
  sepanjang masa.â€
  . Solusi dari larangan ini adl
  hendaknya seseorang berpuasa dgn puasa Daud as yaitu sehari puasa
  dan sehari berbuka. Refeensi 1. Fiqhus Sunnah Sayyid
  Sabiq2. Tamamul Minnah Muhammad Nashiruddin al-Albani
  Al-Islam - Pusat Informasi dan Komunikasi Islam
  Indonesia

sumber file al_islam.chm